Toivon avaimia

Kehitysyhteistyöllä pyritään vähentämään köyhyyttä ja poistamaan globaalia eriarvoisuutta. Merkitsevää on nimenomaan yhteistyö, jota kehityskysymysten parissa tekevät niin valtiot kuin kansalaisjärjestöt. Myös kansainvälisillä järjestöillä kuten YK:lla on tärkeä rooli kehityshaasteiden ratkomisessa.

Valtioiden toteuttama kehitysyhteistyö jakautuu kahdenväliseen ja monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön. Käytännössä kehitysyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yksittäiset hankkeet, köyhien maiden valtionbudjettien rahoitus, tuki kehitysmaiden kansalaisjärjestöille, konfliktien ehkäisy sekä humanitaarinen apu katastrofialueille.

Suomen kehitysyhteistyötä ohjaa alkuvuodesta 2012 hyväksytty kehityspoliittinen ohjelma. Suomelle globaalit kehityshaasteet ovat ensisijaisesti ihmisoikeuskysymys. Läpileikkaavia, eli kaikessa työssä huomioitavia teemoja on kolme:

  • sukupuolten tasa-arvon edistäminen
  • ilmastokestävyyden edistäminen
  • eriarvoisuuden vähentäminen

Painopisteitä Suomen kehitysyhteistyössä puolestaan on neljä:

  • ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta
  • osallistava ja työllistävä vihreä talous
  • luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu
  • inhimillinen kehitys

Lähde:  www.kepa.fi/teemat/kehitysyhteistyo

etiopia_2011_3_tapani_kaitainen

Kehitysavun ja myöhemmin kehitysyhteistyön muodot ovat muuttuneet runsaasti niinä vuosikymmeninä, jolloin Suomi on auttanut kehitysmaita. Perinteisestä hyväntekeväisyydestä on askel kerrallaan edetty kohti nykymuotoista kehitysyhteistyötä.

kyt_aikajana

Kaavio: Suomalaisen kehitysyhteistyön kehittyminen (Kepa ry)

Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaan lähtökohtana kehitysyhteistyölle on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa. Se lähtee YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti siitä, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Ihmisoikeusperustaisuudelle ei ole yksiselitteistä kansainvälistä määritelmää. Sen tavoitteena on, että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa ja kykenevät toimimaan niiden puolesta. (Suomen Ulkoasiainministeriö, 2012 s. 7)

Missä ja miten Suomi tekee kehitysyhteistyötä?

Suomi keskittää toimintaansa pääkumppanimaihin. Suomen pääkumppanimaat ovat EtiopiaKeniaMosambikNepalSambia,Tansania ja Vietnam.

Kaikkea yhteistyötä keskitetään jatkossa yhä enemmän vähiten kehittyneisiin Afrikan maihin sekä niin sanottuihin hauraisiin valtioihin kuten AfganistaniinEtelä-Sudaniin, Kosovoon ja Palestiinaan.

Lähde: Ulkoministeriö

Keys & Hope – Toivon Avaimia sitoutuu näihin Ulkoasianministeriön toimintaperiaatteisiin.